Гаранционни условия

Официален гаранционен сервиз за ремонт на дигитални фотоапарати Fujifilm и обективи Fujinon в България

В случай, че имате нужда от сервиз за извънгаранционно обслужване вижте тук!

Вие може да изпратите Вашата гаранционна техника безплатно само след предварителен разговор с нас. Моля, да слезете най-долу за още информация!

Гаранционни условия описани в гаранцинната карта:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че се доверихте на FujiFilm.

FujiFilm Electronic Imaging Europe GmbH, чрез официалният си оторизиран сервиз БУШОНА ЕООД за България адрес: Бушона ЕООД, София 1000, ул. Искър 55 (община Оборище) Ви предоставя настоящата гаранция, за качеството на закупения от Вас продукт.
Общи:
Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, гаранционната карта да е попълнена четливо и да съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача (клиента).
ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти в които има задрасквания и поправки са невалидни!

Лице за предявяване на рекламация:
Рекламации по настоящата гаранционна карта се предявяват всеки работен ден от Понеделник-Петък от 10.30 до 17.00 ч. пред Бушона ЕООД, София 1000, ул. Искър 55 (община Оборище) www.bushona.com.

Начин за предявяване на рекламация:
Предявете Вашата рекламация на телефон 02/983-16-01 или на съответният адрес.

След като рекламацията Ви бъде приета ще получите инструкции относно ремонта и действията, които следва да предприемете.

ВАЖНО!!! Не изпращайте уреди, с куриер или по какъвто и да е друг начин, без предварително да сте получили инструкция за това! В случай, че ви е дадена инструкция за изпращане на уреда, на пратката задължително следва да е посочено: гаранционен фотоапарат Фуджифилм!

Гаранционни условия:
1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай, че датата на закупуване на продукта отбелязана в гаранционната карта е различна от тази отбелязана в издадената при покупката касова бележка/фактура, за валидна се счита датата отбелязана в касовата бележка/фактурата.
2. Отказ от гаранционно обслужване. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
2.1.Механични удари
2.1.1. Когато по корпусът на продукта има следи от механични наранявания и продуктът не работи въобще или не работи коректно.
Наличието на такъв проблем означава, че фотоапаратът е бил експлоатиран неправилно и по тази причина гаранцията отпада.
2.1.2.Механични счупвания вътре в самият апарат. Установяването на подобен дефект означава, че фотоапаратът не е бил експлоатиран в съответствие с инструкцията за експлоатация на продукта и поради това гаранцията отпада.
2.1.3.Когато обективът не стои перпендикулярно на корпуса на фотоапарата /т.е. стои наклонен настрани/. Изкривен обектив. Разбити пръстени за фокусиране и други настройки. Установяването на подобен проблем означава, че фотоапаратът е претърпял механичен удар/натиск, което също води до отпадане на гаранцията.
2.1.4.Както и конкретни случаи като:
– счупен капак за батериите. Счупени панти, зъби на капака за батериите или към прилежащият му корпус.
– счупени и откъртени копчета и клавиши, копче за избор на режимите. Наличие на течност или корозия в копчето-спусък за снимане.
– разбити, изкривени или корозирали USB портове, букси или аудио-видео входове/изходи води до отпадане на гаранцията.
2.2. Чуждо тяло /пясък, прах/. При откриване на чуждо тяло/тела, като: пясък, прах, косми или друго във фотоапарата и той не работи въобще или не работи коректно, гаранцията също отпада.
2.3. Пренапрежение, токов удар, обърнат поляритет. Гаранцията на фотоапарата отпада и в случаите на пренапрежение, токов удар, обърнат поляритет от захранващо устройство или батерии, както и дефект в следствие на електрическа потенциална разлика при включване към други устройства като компютър, телевизор или други устройства, през USB порта на апарата или аудио-видео изхода му. При установяване на такъв дефект гаранцията отпада.
2.4. Дисплей, Тъч-скрийн, Предпазно стъкло. Дисплеят, Тъч-скрийнът, предпазното стъкло е спукано/ счупено. Дисплеят, Тъч-скрийнът, предпазното стъкло може да се спука/счупи само при механичен натиск, сътресение или удар, т.е. неправилна експлоатация на апарата, поради което в тези случаи гаранцията отпада.
2.5. Влага. Във Вашият фотоапарата има следи от въздействието на влага като: окисление, соли или корозия. Това означава, че във фотоапарата има попаднала течност/влага. Тази течност или влага може да е попаднала в следствие на конденз или други причини, които е възможно и да не са известни на потребителя. При открити следи от окисление, корозия или течност – гаранцията отпада.
2.6. Софтуер/Фърмуер. Дефекти в следствие на смяна на софтуер, фърмуер, софтуерен ъпгрейд, неоторизирана редакция на софтуер или вируси.
2.7. Относно износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, др. подобни.
2.8. Относно незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, изтърквания, промяна на цвета и др.
2.9. Относно появата на изгорели пиксели по дисплея на продукта (освен извън допустимия брой описан в инструкцията за експлоатация) издадена от производителя.
2.10. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на продукта.
2.11. Когато има несъответствие между данните в гаранционната карта и/или касовата бележка/фактурата и самия продукт, или когато върху табелката със серийния номер на продукта са налице задрасквания и/или поправки, както и когато табелката е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
2.12. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от страна на потребителя или от неупълномощени за целта лица.
2.13. Когато повредата е настъпила:
2.13.1. Вследствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта на чужди несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като течности, влага, мазнини, прах в големи количества, предмети, насекоми, растения, животни и др.
2.13.2. Под въздействието на агресивна външна среда или поради неполагане на необходимата грижа за продукта.
2.13.3. Поради сътресения, удари, механични претоварвания, природни бедствия, форсмажорни обстоятелства или други причини извън контрола на производителя/вносителя.
2.14. Когато повредата е причинена виновно.
3. Производителят, вносителят и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби породени от дефекта на продукта или от престоя му в сервиза.
4. В случаите на замяна на части, възли или детайли, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
5. Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиза.
6. ВАЖНО!!! При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта обект на рекламация.
7. В случай, че след извършването на диагностика бъде установено, че продуктът отговаря на валидната за него техническа спецификация (не е налице дефект), или че причината за установен дефект е неспазване на гаранционните условия, купувачът (потребителят) дължи такса за извършената диагностика съобразно утвърдения от страна на сервиза ценоразпис, както и възстановяване на направените разходи за куриерски услуги от страна на сервиза или търговеца, ако има такива.
8. Никой няма право да изменя условията и срока на настоящата гаранция.
9. Тази гаранция е валидна само за територията на Република България.
10.Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ВАЖНО!!! С факта на закупуването на уреда се приема, че купувачът e одобрил неговото качество, и че е запознат и безусловно се е съгласил с условията и срока на настоящата гаранция.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Регистрация на гаранция Фуджи Fujifilm Fuji Фуджифилм за гаранционна карта в България не е нужна.

Внимание: Ако изпратите техника с коректни документи, но с нарушени гаранционни условия ще трябва да заплатите всички транспортни разходи които са направени, както и стойността на диагностиката съгласно нашия Ценоразпис.
Възможно е да не знаете че, сте с нарушени гаранционни условия.

В случай, че гаранционните Ви са нарушени, това не отменя възможността техниката Ви да бъде ремонтирана срещу заплащане, ако това е технически възможно. Вижте тук.

Начин на предоставяне на гаранционни фотоапарати Fujifilm:
1. Лично на търговеца/ дистрибутора или в сервиза.
2. Чрез куриер ЕКОНТ, икономична тарифа, за сметка на Бушона ЕООД
Телефон на ЕКОНТ: 0-701-7300 и  0885-654321
Внимание: на товарителницата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да пише:
Гаранционен фотоапарат Фуджифилм
Получател: Бушона ЕООД, София 1000, ул. Искър 55, тел: 0896665683
Безплатен транспорт имат само гаранционни фотоапарати Fujifilm с коректни гаранционни документи и с не нарушени гаранционни условия.

Прочетете внимателно текста на гаранционната карта по-горе!

Ако гаранционната техника е с нарушени гаранционни условия, всички направени транспортни разходи са за сметка на клиента, както и стойността на направената диагностика.

Гаранция на Фуджи Fujifilm Fuji Фуджифилм регистрация на гаранционна карта или други действия не са необходими за българските гаранционни карти. Вижте гаранционните условия по-горе.

В случай на отпадане на гаранция
Към всеки уред ние издаваме протокол с причините за отпадането на гаранцията.
Моля, внимателно да прочетете условията по гаранцията!
Внимание: Ако изпратите техника с коректни документи, но с нарушени гаранционни условия ще трябва да заплатите всички транспортни разходи които са направени, както и стойността на диагностиката съгласно нашия Ценоразпис.

Възможно е да не знаете че, сте с нарушени гаранционни условия.

В случай, че гаранционните Ви условия са нарушени, това не отменя възможността техниката Ви да бъде ремонтирана срещу заплащане, ако това е технически възможно. Моля, вижте повече в Цени и Извън гаранционни апарати.

Случаите, в които може да Ви бъде отказано БЕЗПЛАТНОТО гаранционно обслужване са описани по-горе.
Накратко:
Невалидни документи.
Липса на документи.
Техника унищожена, повредена в следствие на природни бедствия, намеса от не оторизирани лица, смяна на софтуер, токов удар, механичен удар, попадане на течности или чужди тела.
Гаранция за адаптери, кабели, батерии, аксесоари или подаръци НЯМА.

Можете да ползвате нашата форма за запитване.

Адрес: София 1000, ул. Искър 55 /община Оборище/,  в центъра
Сервизен център за ремонт на електроника БУШОНА ЕООД,
Тел: 02/983-16-01 ; 02/983-63-13;
e-mail: service@fujifilm-service.com

Работно време:
Понеделник до Петък от 09.30 до 19.00 ч.
Събота от 10.00 до 16.00 ч.

Линк към Европейският портал на Фуджифилм https://www.fujifilm.eu/bg/

Бушона ЕООД е официалният оторизиран гаранционен и извън гаранционен сервиз на Fujifilm в България за ремонт на дигитални фотоапарати Фуджифилм или Фуджи  и обективи Фуджинон.

Договорът за официален оторизиран гаранционен и извън гаранционен сервиз на Fujifilm или Fuji в България за ремонт на дигитални фотоапарати Fujifilm (Fuji) и обективи Fujinon е подписан между Бушона ЕООД България и FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH Германия.

Посочените марки, модели, софтуер или други търговски названия на продукти в сайта са собственост на FUJIFILM.

Текстовете и материалите в сайта са запазени със Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на БУШОНА ЕООД. Използването им без посочване на източника и разрешение на БУШОНА ЕООД е незаконно. Copyright © 2014 Всички права запазени.